50+ Karma Bio (๐•‚๐•’๐•ฃ๐•ž๐•’) for Instagram Copy Paste

๐•‚๐•’๐•ฃ๐•ž๐•’ Bio for Instagram: here are some of the best karma quotes, karma captions and karma bios for Instagram with emojis copy and paste.

๐•‚๐•’๐•ฃ๐•ž๐•’ Bio for Instagram: here are some of the best karma quotes, karma captions and karma bios for Instagram with emojis that can be use with only copy paste.

Karma is a concept that has different meanings in different religions and beliefs, but the most popular meaning of Karma is that whatever action a person performs in this birth, he gets the results of his actions in this birth. Whether he has done good or bad work, he has to suffer the consequences of his deeds in this birth and in this world.

That is why it is said that a person should do good deeds because the person who does good deeds gets good results in life and the person who does bad deeds only has bad things in his life.


karma bio for instagram


The concept of Karma is very popular among the people and there are many quotes related to Karma which have been said by many big personalities on the basis of their experiences. In today's article, we have brought before you those Karma quotes which you can use in your bio as Instagram bio or you can use them as caption in any of your posts.

Best Karma Bios for Instagram with Emojis (Copy-Paste)

"What goes around comes around. ๐ŸŒ"

"Karma is a boomerang. ๐ŸŽฏ"

"Do good and good will come to you. ๐ŸŒŸ"

"Your actions are your only true belongings. ๐Ÿงณ"

"Karma has no deadline. ⏳"

"As you sow, so shall you reap. ๐ŸŒฑ"

"Karma is the universal law of cause and effect. ⚖️"

karma bio


"Treat others the way you want to be treated. ๐Ÿค"

"Karma never loses an address. ๐Ÿ“ซ"

"The best revenge is always to just happily move on and let karma do the rest. ๐Ÿ˜Š"

"Karma has a surprising way of taking care of situations. Just be patient. ๐Ÿ•ฐ️"

"Life is like a mirror, we get the best results when we smile at it. ๐Ÿ˜„"

"People pay for what they do and still more for what they have allowed themselves to become. ๐Ÿ’ธ"

"Karma is not just about the troubles, but also about surmounting them. ๐Ÿง—‍♂️"

"Do good for others. It will come back in unexpected ways. ๐ŸŽ"

"Karma is a balance sheet of life. ๐Ÿงพ"

"Every action has a reaction. ๐Ÿš€"


Insightful Karma Quotes for Insta Bio

"How people treat you is their karma; how you react is yours. ๐ŸŽญ"

"Karma means action, work, or deed. ๐Ÿ’ผ"

"You cannot do harm to someone because someone has done harm to you. ๐Ÿšซ"

"When you truly understand karma, then you realize you are responsible for everything in your life. ๐Ÿ”„"

"Karma is experience, and experience creates memory. ๐Ÿ’ญ"

"If you give a good thing to the world, then over time your karma will be good. ๐ŸŒ"

"The universe does not carry debts. It always returns back to you what you gave it. ๐Ÿ’ซ"

"Men are not punished for their sins, but by them. ๐Ÿ”ฅ"

"Karma is a tricky thing. It ensures you get back what you give. ๐Ÿ”„"

karma bio


"Karma is justice. ⚖️"

"Before you act, you have freedom, but after you act, the effect of that action will follow you. ๐Ÿ›ค️"

"Karma is a simple concept: do good and good comes back to you. ๐Ÿ”"

"Life is an echo. What you send out, comes back. ๐Ÿ—ฃ️"

"We don't find love, love finds us. ❤️"

"Karma is a balance sheet of your actions. ๐Ÿ“Š"

"What you put out into the universe will find its way back to you. ๐ŸŒŒ"

"As she has planted, so does she harvest; such is the field of karma. ๐ŸŒพ"

"Every action of our lives touches on some chord that will vibrate in eternity. ๐ŸŽผ"

"Karma is unforgiving and always gets payback. ๐Ÿ’ฅ"


Wisdom Karma Captions for Bio

"Life is an echo. What you send out, comes back. ๐Ÿ”„"

"Sin makes its own hell, and goodness its own heaven. ๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜ˆ"

"Our thoughts and actions impact our world. ๐ŸŒ"

"When karma comes back to punch you in the face, I want to be there just in case it needs help. ๐Ÿคœ"

"Karma is a universal law that cannot be broken. ⚖️"

"Do something good today and in the future you will get repaid with something good too. ๐Ÿ˜Š"

"Your beliefs don’t make you a better person, your behavior does. ๐Ÿง ➡️๐Ÿ’ช"

"Sometimes you get what’s coming around. ๐Ÿ’ซ"

"Positive thoughts, positive actions, positive outcomes. ✨"

"Your actions create your future. ๐Ÿ”ฎ"

karma bio


"Hurt people, and you will get hurt in return. ๐Ÿ”„"

"Love and kindness are never wasted. ๐Ÿ’–"

"What you do not want done to yourself, do not do to others. ๐Ÿšซ"

"Everything you do comes back to you. ๐ŸŒˆ"

NOTE: Hope you liked this article very much, if you want, you can add more emoji as per your wish and use it in your profile bio, it depends only on you.

PostTutupComment